Du är här:Start > Ny kyrka på Furulid


...så här gick det till!

Info till onsdag 6 september 2017
Församlingsinformation 28 september 2017

2019-04-06
Arbetet med ny kyrka på Furulid går framåt med stormsteg. Tak och fasad är i slutskedet, och rumsindelning och isolering pågår för fullt.
Men ibland går dessa stormsteg även i riktningar som inte var planerade.
På grund av olika orsaker, så kommer vi att bli tvungna att skjuta på invigningen av lokalerna. Främst gäller det den höga delen av byggnaden. Som främst innebär kyrksalen.
I dagsläget räknar vi med minst 2-3 veckors försening, vilket gör att invigningsgudstjänsten är framskjuten.
Tidsplanen är idag, 28/3, något oviss. Men arbetet pågår för att säkerställa att Furulidssäsongen kan startas enligt plan och en mer exakt tidsplan kommer presenteras så snart som möjligt.
Trots allt, så kan vi nu se slutet på den långa resa som vi startade 2013, när vi lämnade in begäran om ny detaljplan. När vi nu ser hela furulidsområdet, med alla de fantastiska möjligheter vi försöker planera och bygga för växa fram, så kan vi känna oss stolta och glada. Vi tror på en fantastisk sommar och höst. Där vi så sakta kommer till rätta på Furulid, i Furulid Equmeniakyrkan.
För Byggkommittén
Gunnar Henriksson
2019-04-06

Varför

Under lång tid har samtal pågått om hur och var församlingen skall vara lokaliserad. Ett starkt önskemål har varit att få vara på en plats hela året om.
Efter en översiktlig utredning om renoveringsbehov av kyrkan på Östermalmsgatan konstaterades att kostnaden inte ligger långt under vad en ny kyrka med mera väl avpassad planlösning skulle kosta att uppföra.

Var

I november 2015 beslutades att utreda förutsättningarna för ny kyrka på Furulid.
Redan 2013 ansöktes om ny detaljplan för området. Kommunen har under lång tid drivit arbetet där markområdet som finns mellan Furulid och nya riksväg 50 också ingick. Vi hängde på då för att dels ha beredskap för ändrad användning, dels för att tillsammans med kommunen minska på kostnaderna för detaljplanearbetet. Planområdet utför vår tomt var svårt att hantera så det togs bort ur den planen som varit ute för granskning i december 2016.
Nu är målet att få fastställt förutsättningarna för att kunna vara på denna naturvänliga och numera centrala plats året om.
Vi tror att detta kan vitalisera församlingen, bygga nya kontakter och skapa en för vår tid väl avpassad byggnad.

Hur

Detaljplanen som planeras bli klar mars 2017 ger förutsättningar för besöksanläggningar, förskola, friluftsliv och camping, centrumverksamhet (ej handel) och tillfällig vistelse.
F.n. finns flera förslag på utformning av kyrka, ett som vi själva utarbetat som bygger på en kyrka som finns i Dala-Järna och den andra är från två olika arkitekter som först upprättats med en grov behovsanalys i botten och sedan förfinats i en andra omgång.
Ett arbete med inhämtning av synpunkter på de två förslagen har genomförts i de olika verksamhetsgrupperna.
Ekonomin ses också över. En byggnad på ca 650 kvadratmeter är det som i pågående utredning inriktar sig på. Tillkommer inventarier, några flera campingstugor etc så den totala investeringen blir betydande.
Under november gjordes en förfrågan, LÖFTE OM.... till församlingens medlemmar, om vilka samlade tillgångar vi har och är villiga att ställa till förfogande. Resultatet blev att vi så här långt känner oss trygga med ekonomin.
Hur förändrar det församlingens uppdrag och arbetssätt?
Uppdraget är oförändrat, att göra Jesus Kristus känd för motalaborna och få dem att ta emot räddningens gåva av bara nåd.
Vårt sätt att få ut budskapet kommer i mycket att likna det vi gör i dag. Gudstjänster, ungdomsarbete, möten med nyanlända, intresseaktiviteter för både yngre och äldre, programaktiviteter som i dag utgör en bas i sommarhemmets verksamhet. Vi vill också skapa en lokal som gör det möjligt till flexibel användning. Uthyrning och olika serviceaktiviteter skall vara möjliga i framtiden.

När

Under hösten 2016 har Byggruppen arbetat med att försöka ta fram förslag till hur en ny kyrka på Furulid kan utformas.
Vi har i vårt arbete engagerat flera arkitekter och husbyggare för att få fram förslag och kostnadskalkyl för detta.
Efter diverse bakslag, i form av att utlovade svar och kalkyler inte anlänt som överenskommet och sena avhopp, så har arbetet blivit försenat. Men nu har vi möjlighet att presentera två förslag.
Det är två arkitekter, Mats Dahlström, Kalmar och Per Dockson, Motala som står bakom förslagen.
Vi har utgått ifrån den verksamhet som församlingen idag bedriver på både Östermalmsgatan och på Furulid. Vi samlade detta till ett antal basförutsättningar för att få fram rimliga förslagtill utformning av en ny byggnad:

- Scen, Ute/Inne.
- Flexibla lokaler – 2-3 grupper samtidigt. Alla lokaler ska vara flexibla.
- Ta vara på miljön på Furulid: Varamobaden, tallar, etc.
- Camping och kafé – Året om: tillgänglighet mm.
- Öppet kafé samtidigt som fler samlingar pågår.
- Viktigt att campingverksamheten och incheckning till campingkan ske
samtidigt som olika samlingar pågår.
- Önskemål om köksutrymme både för disk, bakning, skalningav rotsaker,
beredning och förråd.
- Vi tror även att viktigt med kostnadseffektiva lösningar,där lokalerna ska
kunna användas under hela veckan och där fåytor står tomma under större
delen av veckan.

Vi startade med en idé om ca 450 kvm, som minsta möjliga alternativ. Men insåg snart att det troligtvis hamnar på minst 600 kvm, för att vi ska kunna utnyttja lokalerflexibelt, med hänvisning till befintliga och framtida verksamheter.
Under hösten som varit har vi träffat församlingens olika grupper och ställt fråga: ”Vad önskar/behöver vår grupp i en ny kyrka?” Detta resulterade i en första revidering och det är nu dags att presentera två olika förslag som Byggruppen tror kan användas som underlag för vidare diskussion.
Nästa steg är att tillsammans diskutera förslagen utifrån olika infallsvinklar och tillfällen för detta kommer första gången att vara 31/1 kl 18.30.
De förslag som nu presenteras är inte färdiga, utan en del funktioner och former kan behöva förändras beroende på församlingens önskemål, som till exempel orgel och dopgrav.
En ny kyrka kostar givetvis också en hel del pengar och en kostnadskalkyl kommer att presenteras så snart det är möjligt.
Vi hoppas och tro att dessa förlag ska inspirera församlingen till att se möjligheter och ge oss en möjlighet till utveckling på en av Motalas vackraste platser, med Varamon och Vättern ett stenkast bort.

Frågor

Ställ dem gärna i nedanstående fält. Vi kommer att redovisa frågor och svar på särskild flik under hemsidan. I redovisningen önskar vi få ange ditt namn, men vill du vara anonym så ange en pseudonym. För redaktionen skall dock ditt namn vara känt.

Ämne:

Från:

Beskrivning:
2016-11-20